Adatkezelési Tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

 

Trebag Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft.

 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet valamint

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján

 

A Trebag Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) jelen Tájékoztatóban meghatározott eljárás keretében biztosítja az Érintett természetes személyek adatainak jogszerű, átlátható és tisztességes gyűjtését, felhasználását, adatbetekintését és egyéb kezelését. Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt adatokról valamint a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 

Adatkezelő megnevezése

 

Név: Trebag Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. 

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Puskás Tivadar utca 6.
Adószám: 10243231-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-075659

Bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság
E-mail: info@trebag.hu

Telefon.:+36 26 555 220

Fax:+36 26 555 222

 

 

Tárhely biztosító (az adatokat tárolja):

Név: NET-SNAKE Bt.
Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király út 212. I/11.
E-mail: dobos.oliver@nsinfo.hu
Telefon: 06-70- 9059505

 

 

 

A kezelt adatok fajtái és az adatkezelés céljai

 

1. A személyes adatok és az adatkezelés célja

 

1. Az Adatkezelő egyes meghatározott programjainak, projektjeinek tartalma kizárólag a személyes adatok megadását is magában foglaló regisztrációt követően érhető el.

A Honlapon való regisztráció esetén Adatkezelő az Érintett azonosítása és az Érintettel való kapcsolattartás céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • e-mail cím,
  • IP cím,
  • felhasználói név.

A Honlapon való regisztráció esetén az Érintettek döntése alapján Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezelheti:

  • teljes név,
  • email

 

Az elektronikus módon rögzített adatokat Adatkezelő az informatikai rendszerében tárolja.

2. Technikai adatok és az adatkezelés célja

Adatkezelő a www.innovationdevelopment.eu  weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók (Érintett) adatait kezeli. Az Adatkezelés célja a szolgáltatásnyújtás fejlesztése, a látogatók nyomon követése, látogatói szokások mérése, figyelése.

 

Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Érintettek tudomásul veszik jelen tájékoztató elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Érintettektől. E tekintetben Adatkezelőhöz az Érintettek igényekkel nem fordulhatnak.

Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.

 

2. Adatkezelés jogalapja

 

Az Érintett a technikai adatok tekintetében a Honlap látogatásával valamint a regisztrációval automatikusan elfogadja az Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul az adatkezelésekhez.

 

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, alapja az Info. tv. 5. § (1) a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás.

 

3. A kezelt adatok köre

 

A Tájékoztató 1. pontja szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre jellemzően: vezetéknév, keresztnév és e-mail cím.

 

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, operációs rendszerének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok nem kerülnek összekapcsolásra és nem rendelhetőek közvetlenül az érintettekhez – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi.

Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére, amely itt megtalálható: www.google.com/analytics/.

 

4. Az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő a Tájékoztató 1. pontjában nevesített személyes adatok körét a célhoz szükséges minimumra korlátozza, egyben törekszik arra, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Törlési határidőként tevékenysége okán az adott projektfenntartás időszakának végét, illetve a dokumentum-megőrzési kötelezettség, az ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás időtartamát jelöli meg.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre

 

Az Érintettek személyes adatait Adatkezelő munkatársai, megbízottjai és partnerszervezetei, míg a technikai adatokat a Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai, alvállalkozói (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni.

 

6. Jogérvényesítés és jogorvoslat

 

Érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Érintett bármikor kérelmezheti:
a) a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) a személyes adatainak törlését.

 

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Érintettek az adatkezelés időtartama alatt kérelmezhetik a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, kérdésre a tárhelyszolgáltatóról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozóról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, és egyéb, a jogszabályba meghatározott adatról, témáról, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól, elhárításra megtett intézkedésről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fentiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben bármilyen panasza van az Érintettnek, azzal jogosult az Adatkezelőhöz fordulni.

 

6.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga

Az Érintettek az adatkezelés időtartama alatt az Adatkezelőtől visszajelzést kérhetnek és kapnak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjanak

 

6.3. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, azzal, hogy a visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

6.4. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett rendelkezik a helytelenül rögzített adatok helyesbítéséhez való joggal, azaz a fentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén jelzett kérésre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

6.5. A törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Az Érintett bármikor jogosult adatainak törlését kérni a fentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A törlésre irányuló kérelemnek egyértelműnek kell lennie a törlendő adatokat és az Érintettet illetően. Amennyiben az Érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 25 napon belül Adatkezelő törli az adatbázisból az Érintett minden adatát, amelyről az Érintettet a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja.

Adatkezelő a fentiek szerinti határidőben törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

 

6.6. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja.

 

6.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az Érintett  vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, a jogosult ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

 

6.8. Jogérvényesítés és jogorvoslat

Érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül arról írásban értesíti az érintettet, egyben tájékoztatja a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának okairól és/vagy indokairól. A helyesbítés, törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, valamint arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az Érintettet megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

7. Adatbiztonság

 

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

 

 

 

 

 

8. Harmadik személyek honlapjai és szolgáltatásai

 

A Honlap harmadik személyek weboldalainak, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatja, emellett a Honlap harmadik személyek termékeit vagy szolgáltatásait használhatja vagy nyújthatja. A harmadik személyek által gyűjtött adatokra, melyek tartalmazhatnak helyzeti- vagy elérhetőségi adatokat, az adott cégek saját adatvédelmi gyakorlata érvényes, így ezen adatgyűjtésekkel kapcsolatban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9. Adatbiztonság

 

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

10. Ügyfélszolgálat és műszaki hiba bejelentése

 

Amennyiben az Érintettnek bármilyen jellegű kérdése vagy panasza van, azzal az info@trebag.hu e-mail címen kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

 

11. Záró rendelkezések

 

Amennyiben nem ért egyet jelen Tájékoztató rendelkezéseivel, kérjük, ne használja a Honlapot.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú megváltoztatására. Ebben az esetben Adatkezelő a változás tényét a Honlapon jelzi. A Tájékoztató mindenkori aktuális változata a Honlap megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

 

 

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje 2018. május 25.